ALGEMENE INFORMATIE

Overeenkomstig artikel 10 van Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, verstrekken wij de volgende informatie:

DAM Y TEKKIWEAR is gevestigd in Magnesio Street 33 - Valladolid, met CIF ESB47567797. Ingeschreven in het Handelsregister van Valladolid, Volume 1190 Folio 41 Boek 0 Bladzijde VA-17721.

Op de webpagina's www.tekkiwear.com, www.damphone.com en www.damphone.es staat een reeks informatieve inhouden over e-handel.

Het hoofddoel is klanten en het grote publiek informatie te verstrekken over het bedrijf, de producten en de aangeboden diensten.

PRIVACY BELEID

In overeenstemming met de bepalingen van Wet 15/1999, van 13 december, Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) deelt de gebruiker mee dat alle verstrekte gegevens zullen worden opgenomen in een bestand, gecreëerd en onderhouden onder de verantwoordelijkheid van DAM Y TEKKIWEAR.

Wij zullen te allen tijde de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens respecteren, die uitsluitend zullen worden gebruikt voor het beheer van de aangeboden diensten, het beantwoorden van verzoeken die bij ons worden ingediend, het uitvoeren van administratieve taken en het verzenden van technische, commerciële of reclame-informatie via gewone of elektronische weg.

Om uw recht van verzet, rectificatie of annulering uit te oefenen, dient u contact op te nemen met het hoofdkantoor van de onderneming, Magnesio Street 33 - Valladolid, te schrijven naar het volgende e-mailadres contacto@firenzeartegiani.com of ons te bellen op +34 983 343 317.

GEBRUIKSVOORWAARDEN

De voorwaarden voor toegang en gebruik van deze website zijn onderworpen aan de geldende wetgeving en aan het beginsel van goede trouw, en de gebruiker verbindt zich ertoe goed gebruik te maken van de website. Gedrag dat in strijd is met de wet, de rechten of belangen van derden is niet toegestaan.

Als gebruiker van de website www.tekkiwear.com, www.damphone.com en www.damphone.es erkent u kennis te hebben genomen van deze voorwaarden en deze te aanvaarden, alsook van wat de toepasselijke wettelijke bepalingen ter zake inhouden. Indien u om welke reden dan ook niet akkoord gaat met deze voorwaarden, dient u deze website niet verder te gebruiken.

Elke vorm van kennisgeving en/of vordering is alleen geldig bij schriftelijke kennisgeving en/of aangetekende brief.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

DAM Y TEKKIWEAR is niet verantwoordelijk voor de informatie en inhoud die is opgeslagen in forums, sociale netwerken of andere middelen die derden in staat stellen onafhankelijk inhoud op de website van de aanbieder te publiceren.

Rekening houdend met art. 11 en 16 van de LSSI-CE verplicht DAM Y TEKKIWEAR zich echter tot het verwijderen of blokkeren van die inhoud die de nationale of internationale wetgeving, de rechten van derden of de goede zeden en openbare orde zou kunnen aantasten of schenden.

De onderneming is evenmin verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door storingen of verkeerde configuratie van de software die op de computer van de gebruiker is geïnstalleerd. Elke verantwoordelijkheid wordt uitgesloten voor elk technisch incident of falen dat zich voordoet wanneer de gebruiker verbinding maakt met het Internet. Evenzo wordt de afwezigheid van onderbrekingen of fouten bij de toegang tot de website niet gegarandeerd.

Evenzo behoudt DAM Y TEKKIWEAR zich het recht voor om de informatie op haar website, evenals de configuratie of de presentatie ervan, op elk moment bij te werken, te wijzigen of te verwijderen zonder daarvoor enige verantwoordelijkheid op zich te nemen.

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

Wettelijke vermeldingen DAM Y TEKKIWEAR bezit alle rechten op de software van de digitale publicatie evenals de industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de opgenomen inhoud, met uitzondering van de rechten op producten en diensten van openbare aard die geen eigendom van dit bedrijf zijn.

Geen enkel materiaal op deze website mag worden gereproduceerd, gekopieerd of gepubliceerd zonder de schriftelijke toestemming van DAM Y TEKKIWEAR.

Alle op de website ontvangen informatie, zoals opmerkingen, suggesties of ideeën, wordt geacht kosteloos aan DAM Y TEKKIWEAR te zijn overgedragen. Informatie die NIET op deze wijze kan worden behandeld, dient niet te worden verzonden.

Alle producten en diensten op deze pagina's die GEEN eigendom zijn van DAM Y TEKKIWEAR zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars en worden als zodanig door ons bedrijf erkend. Ze verschijnen alleen op de DAM Y TEKKIWEAR website voor promotionele en informatieverzamelingsdoeleinden. Deze eigenaars kunnen verzoeken om wijziging of schrapping van de informatie die hen toebehoort.

TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

Op deze algemene voorwaarden is het Spaanse recht van toepassing. Voor elk geschil dat zou kunnen ontstaan in verband met de website of de activiteit die erop wordt uitgevoerd, zijn de rechtbanken van Valladolid bevoegd, en de gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van elk ander rechtsgebied dat hem zou kunnen toekomen.

COOKIE BELEID

DAM Y TEKKIWEAR kan, voor eigen rekening of voor rekening van een derde die gecontracteerd is om meetdiensten te verlenen, cookies gebruiken wanneer de gebruiker op de website surft. Cookies zijn bestanden die door een webdienst naar de browser worden gestuurd om de activiteiten van de gebruiker tijdens het surfen te registreren.

De gebruikte cookies worden alleen geassocieerd met een anonieme gebruiker en zijn computer, en verstrekken zelf geen persoonsgegevens van de gebruiker.

Door het gebruik van cookies is het mogelijk dat de server waarop de website zich bevindt, de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkent om de navigatie te vergemakkelijken. Zij worden ook gebruikt om de publieks- en verkeersparameters te meten, het proces te controleren en het aantal inzendingen te bepalen.

De gebruiker heeft de mogelijkheid zijn browser zo in te stellen dat hij op de hoogte wordt gebracht van de ontvangst van cookies en dat hij de installatie ervan op zijn computer verhindert. Raadpleeg de instructies en handleidingen van uw browser voor meer informatie.

Om de website te gebruiken is het niet nodig dat de gebruiker de installatie van cookies toestaat die naar de website, of de derde die namens haar optreedt, worden gestuurd, onverminderd het feit dat het voor de gebruiker noodzakelijk is om een sessie te starten in elk van de diensten waarvan de levering een voorafgaande registratie vereist.

In ieder geval zijn cookies van tijdelijke aard en alleen bedoeld om de verdere overdracht efficiënter te laten verlopen. In geen geval zullen cookies worden gebruikt om persoonlijke informatie te verzamelen.

Informatie over online geschillen:

De Europese Commissie biedt consumenten de mogelijkheid om online geschillen op te lossen volgens Art. 14 paragraaf 1 van de ODR (platform voor geschillen). Het platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr) dient als site waar consumenten buiten de rechtszaal geschillen voor online aankopen kunnen oplossen.